Pedagogisk Digital Kompetens (PDK)

Pedagogisk digital kompetens: en presentation

Vad är Pedagogisk Digital Kompetens?

PDK  är sällan en synlig del i utbildning och lärande trots att nästan all utbildning idag bedrivs med olika former av IKT-stöd. Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internet, för högre utbildning och i näringslivet.

Vi definerar PDK på följande sätt:

”Med pedagogisk digital kompetens menar vi lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.”

Projektet avslutat

PDK-projektet är nu avslutat. Material och resultat från projektet finns under fliken resultat.

>> Resultat från PDK-projektet