Kriterier för Pedagogisk Digital Kompetens (Vasa)

Kriterier för Pedagogisk Digital Kompetens

Sammanfattning av diskussionerna vid webbinarium 2, 8/10-2013 där lärarna vid deltagande lärosäten i Vasa diskuterade vad som kan/bör ingå i begreppet PDK.

Projektet har definerat PDK som:
”Med pedagogisk digital kompetens menar vi lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.”

1. Vilka förmågor är viktiga när det gäller att planera och genomföra IKT-stödda utbildningsinsatser för att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

• Tekniska färdigheter (att göra det man vill)
• Tid och pedagogiska idéer
• Digital generation
• Det ät viktigt att kunna planera strukturen och interaktionen för IKT-stödda utbildningsinsatser eftersom dessa faktorer kan skilja sig från den struktur och interaktion som läraren kan använda i närundervisning
• IKT-stödda utbildningsinsatser kan inte vara bara brevkurser
• Det är viktigt att kunna planera handledning av studerande i IKT-stödda utbildningsinsatser
• Det behövs också stöd och stödpersoner för både lärare och studerande i IKT-stödda utbildningsinsatser och t.ex.  7/24 stöd för lärare och studerande
• En studerande bör våga delta i interaktionen i IKT-stödda utbildningsinsatser
• Läraren behöver ha ett psykologiskt öga både i närundervisning och i IKT-stödda utbildningsinsatser
• I IKT-stödda utbildningsinsatser får läraren en långsammare feedback från studerande. Asynkronisk kommunikation.
• Det är viktigt med design av material och studiemängden i IKT-stödda utbildningsinsatser. Kunna begränsa mängden av material vid behov enligt studiepoäng i kursen.
• Det är viktigt att kunna planera blended learning och IKT i kursen så att studerandena kan utföra kursen
• Vuxna vill ha mera IKT-stödda utbildningsinsatser än unga
• Studerandena kan grunda egna FB-sidor för att dela information med varandra
• Interaktion får studerande att engagera sig i studier i IKT-stödda utbildningsinsatser
• Lärarna behöver kunskap och tillämpning om olika pedagogiska modeller för planering och genomförandet av IKT-stödda utbildningsinsatser
• Det är viktigt att utöver läraren, även förvaltningen har kunskap om pedagogiska modeller för planering och genomförandet av IKT-stödda utbildningsinsatser
• Det är viktigt med gruppindelning av studeranden under hela utbildningen
• En professionell expertis är målet i högskoleutbildningen. Vilka slags kunskaper behöver studeranden för att vara experter i sina branscher?
• Studerande behöver kunna tolerera mångfald och även lära  känna sig själva
• I arbetslivet betonas teamarbete. Detta behövs också undervisas i högskolor.
• behärska tekniska kunskaper
• läraren vågar använda teknik, studerande kan en viss teknik
• lärarna måste få stöd
• studerande vana med att sitta vid samma borde, får man samma kunskaper via teknik
• etiska aspekter
• cirkustrix, fungerar de pedagogiskt?
• förstående för olika lärandestilar
• planeringen, hur planera, hur långa pass, variation?
• anpassa till ämneskunskaper
• samhällsutvecklingen mer e-samhälle, tekniken ska hjälpa
• dialog och diskussion, studerande ska fundera tillsammans
• utrymmena, teknikstrul avskräcker
• användarvänlig teknik
• omvärldsbevakning

2. Vilka förmågor är viktiga när det gäller att kontinuerligt utvärdera, revidera och utveckla IKT-stödda utbildningsinsatser för att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

• Lyhördhet för digital uppläggning av lärandet
• Utvärderingsformuläret fyller ej behoven
• Det är utmanande för läraren att kunna utvärdera studerandenas kunnande i IKT-stödda utbildningsinsatser
• Detta är speciellt utmanande i fördjupade studier i uppgifter där studerandena tillämpar information och kunskap.
• Det är viktigt att samla feedback från studerande även under kursen (inte bara efter kursen)
• Det är viktigt att informera studeranden om utvärderingskriterier redan i början av kursen och vilken slags kunnande behövs för olika vitsord.
• En fördel i IKT-stödda utbildningsinsatser är att läraren kan ge feedback för alla samtidigt och på en gång
• Det är möjligt att diversifiera utvärdering och förverkliga grupputvärdering i IKT-stödda utbildningsinsatser
• Det är möjligt läraren att se skillnaderna i studerandenas kunnande i IKT-stödda utbildningsinsatser viktigt att ha en dialog med studenterna, kursutvärderingar, öppenhet
• läraren kan lära av studenterna
• viktigt att göra pilotförändringar, testa och utvärdera, små stickprov
• studenternas tidigare erfarenheter, testa förhandskunskaper, ordna kurser i början av studierna på teknik som lärarna kommer att använda (studenter och lärare i samma kurs)
• skolans ansvar att erbjuda information om teknik om de inte användt teknik i gymnasiet
• teknisk support viktig, extremt viktigt
• en del på distans och en del på plats, svårt att fråga på förhand inom Öpu kurser

3. Vad kan det innebära att grunda sin IKT-stödda utbildningsinsats på teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

• Insikt om vad man ville uppnå
• IKT har ett självklart mervärde för utbildningen eftersom med hjälp av den är det lättare att ge feedback till studerandena
• I matematiska ämnen det är möjligt att använda tekniska program eller hjälpmedel för att kolla studerandenas uppgifter och att ge feedback till studerandena
• I dessa program är feedbacken även mycket snabb
• Både läraren och studerandena behöver IKT och ämneskunnande i informationssökning och avhandlingsarbetet. Användningen av scaffolding-model.
• Intressant med MOOC-fenomen.
• Pedagogiska institutioner har enheter som går in för att studera hur man ska förändra pedagogiken så att lärandet utvecklas genom tekniska framsteg.
• hur ska en videoföreläsning bli pedagogisk
• kritiskt förhållningssätt
• samverkan och nätverkande
• beprövad erfarenhet
• var hitta aktuell pedagogisk forskning, erbjuda ett par gånger/ termin info
• olika informationstillfällen, digitala o fysiska
• senaste rönen om att undervisa digitalt och nätbaserat
• forum för aktuell ny forskning och teknik
• olika forum och olika sätt att informera, seminarier, workshops mm
• lärare träffas och diskutera och dela erfarenheter, benchmarkning

 

 

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi