Kriterier för Pedagogisk Digital Kompetens (Umeå)

Kriterier för Pedagogisk Digital Kompetens

Sammanfattning av diskussionerna vid webbinarium 2, 8/10-2013 där lärarna Umeå universitet och SLU diskuterade vad som kan/bör ingå i begreppet PDK.

Projektet har definerat PDK som:
”Med pedagogisk digital kompetens menar vi lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.”

Kriterier utifrån definitionen
1. Vilka förmågor är viktiga när det gäller att planera och genomföra IKT-stödda utbildningsinsatser för att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

o Kunskap om:

• Ämnet
• Målet med kursen
• Lärandeteorier
• Undervisningsmetodik
• Viss teknik, ex aktuella verktyg i en LMS och ”rätt” terminologi
• (Online)examination – formativ kontra summativ
• (Etiska) konsekvenser av att använda viss teknik

o Egenskaper:

• Flexibel
• Reflekterande
• Kunna välja rätt beroende på sammanhang och syfte för lärandet – ”Varför?”
• Nyfiken (på studenter, lärande och teknik)
• Förmåga att se helheten (progression)
• Ödmjukhet inför den nya teknik och de kunskaper som finns idag o Kunna omsätta detta i en IKT-miljö
• Tekniken ska ge ett mervärde för lärare och studenter

2. Vilka förmågor är viktiga när det gäller att kontinuerligt utvärdera, revidera och utveckla IKT-stödda utbildningsinsatser för att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

o Mod att:

• Misslyckas
• Reflektera
• Söka nya lösningar

o Involvera studenterna
o Ta hjälp av en KVOL (kritisk vän Online)

3. Vad kan det innebära att grunda sin IKT-stödda utbildningsinsats på teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande?

o Att prioritera och vara nyfiken på ny forskning inom området

PDK återfinns på tre nivåer:
1. Mikro, pedagogisk interaktion med studenterna
2. Meso, designa och genomföra en kurs eller utbildning
3. Makro, hela organisationens utveckling

Utifrån dessa nivåer har projektet skapat en matris för kompetenser, och kriterier för dessa. Pilarna i schemat visar behovet av kommunikation mellan nivåerna, och mellan de olika typerna av kompetens, för att utbildningssystemet skall fungera.

image04

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi