Omvärldsbevakning – Sverige/Umeå Universitet

Omvärldsbevakning – Sverige/Umeå

Sammanfattning av utveckling i Sverige:

• 1998 Distum (”Distansutbildningsmyndigheten”)

- bredda rekrytering, göra utbildning mer tillgänglig

som seden blev

• 2002 Svenska Nätuniversitet

- bredda rekrytering, göra utbildning mer tillgänglig

som seden blev

• 2006 NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning)

- pedagogisk utveckling, breddad rekrytering, utveckling av IT-stödd distansutbildning

så slutligen

• 2008 NSHU las ner

- lärosätena ansågs själva kunna sköta NSHU:s uppgifter

 “I och med nedläggningen av NSHU återstår varken incitament eller finansieringsmöjligheter för lärosätesöverbryggande pedagogiska utvecklingsprojekt. NSHUs utvecklingsmedel har varit villkorade till samverkan och detta har haft stor betydelse i en rad projekt; man skall heller inte underskatta den stimulerande effekt som möjligheten att söka utvecklingsmedel har. Det vore därför önskvärt att nationella resurser för pedagogisk utveckling även fortsättningsvis finns att söka. “

SUHF
“Det organ som många menar måste, eller skulle kunna, ta ett ansvar och ha legitimitet är SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund). Detta är en neutral instans som har legitimitet inom högskolevärlden. Frågan är om SUHF är berett och har möjlighet att axla en del av NSHUs uppgifter.”

Idag finns inget konkret på SUHF runt PDK-frågor.

Källa: SUHF
Umeå Universitet
Umeå universitet har en pedagogisk handlingsplan där det finns lite om IKT.

Pedagogisk handlingsplan 2010-2013

2.2  Universitetet ska erbjuda miljöer och möjligheter som stimulerar och underlättar lärande

”Det ska finnas en tydlig handlingsplan för hur de nätbaserade och fysiska lärandemiljöerna kontinuerligt kan utvecklas och underhållas samt hur dessa miljöer ska integreras för att fungera tillsammans.”

”När det gynnar studenternas lärande eller underlättar kommunikation eller rekrytering bör lämplig informations- och kommunikationsteknik användas.”

Källa: Pedagogisk handlingsplan Umeå Universitet


Projekt Flexutbildningar
Det finns möjligheter att söka pengar för utveckling p åUmeå universitet, i linje med det som Nätuniverisitetet och  NSHU och  hade.

”Projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet utlyser projektmedel för pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på IKT i utbildningen. För 2012 utlyses 1 miljon SEK. Projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet har som syfte att stimulera skapandet av innovativa lärandemiljöer, öka utbildningsutbudets tillgänglighet, höja utbildningarnas kvalitet.”

Syfte och inriktning för 2012 års utlysning

Utlysningen syftar till att stimulera en utveckling som bidrar till att nedanstående effektmål uppfylls:

• Utveckling av attraktiva virtuella och fysiska studerandemiljöer samt kreativa kombinationer av dessa vid Umeå universitet,

• Positionering av Umeå universitet som ett av de ledande lärosätena, framför allt med avseende på kvalitet och innovativitet, inom området nät-/flexutbildningar,

• Förbättrad tillgänglighet vad avser utbildningsutbudet, samt
Ökad rekrytering av studenter och därigenom en större nationell och internationell marknadsandel.


Umeå universitets anställningsordning
I Umu:s anställningsordning finns definierat vad man menar med pedagogisk skicklighet, men inget specifikt om IKT-kompetens (PDK).

3.2 Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt:

- Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning

-  Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande

-  Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen

-  Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning

-  Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan eller dokumenterad beprövad erfarenhet. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade i en pedagogisk portfölj, se bilaga 5, och den pedagogiska skickligheten ska bedömas av sakkunnig.

Dekanen kan besluta om ytterligare kriterier av betydelse för bedömning av den pedagogiska skickligheten.

För att anställas som universitetslektor tillsvidare vid Umeå universitet krävs den pedagogiska skicklighet som beskrivs i punkten 3.2. Den som har högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller har motsvarande kunskaper kan dock anställas tillsvidare, under förutsättning att en individuell pedagogisk utvecklingsplan fastställs i samband med anställning. Prefekt vid berörd institution ansvarar för att förutsättningar för genomförande av planen finns samt för uppföljning och dokumentation i institutionens kompetensförsörjningsplan.

Källa: Anställningsordning Umu


ITHU – IT i högre utbildning

Finns ett nätverk i Sverige som heter ITHU.

Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, har som sitt främsta syfte att främja och stimulera studenters lärande genom god användning av IT i lärosätenas utbildningar. Nätverket vill bidra till att Sverige är en ledande nation inom användning av IT i högre utbildning.

Nätverket arbetar för god och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny IT kartläggs, utvärderas och används samt följer utvecklingen av arbetssätt och resurser avseende IT i undervisning och lärande.

Nätverket utgör ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete och forskning samt initierar samarbeten mellan Sveriges lärosäten. För att uppnå god ekonomi, kvalitet och effektivitet i utbildningen är även frågor gällande gemensamt nyttjande av utbildningsinfrastruktur angelägna att sätta fokus på och arbeta med.

Källa: ITHU

 

Referenser

Jonsson, L. & Säljö, R. (2008). NSHU: en liten myndighet med ett stort uppdrag : en utvärdering. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
IPD-rapport 2008:06. NSHU – en liten myndighet med ett stort uppdrag. En utvärdering.

Paulsson, J. (2008). Vad händer om Nätuniversitetet försvinner? – en konsekvensanalys (No. 6): Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
Vad händer om Nätuniversitetet försvinner? – en konsekvensanalys

 

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi