Omvärldsbevakning – SLU

SLU

I SLU:s styrdokument finns enbart indirekta referenser till pedagogisk digital kompetens.

Det överordnade strategidokumentet är “Framtida utmaningar, SLU:s strategi 2013-2016”

http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/om-slu-dok/2012/slu-strategi-2013-2016-web-sv.pdf

Under avsnittet “Utbildning på grund- och avancerad nivå” noteras där att:
“Flertalet av SLU:s utbildningsprogram har relativt få studenter och dessutom stora infrastrukturkostnader. Utbildningsutbudet behöver därför samordnas för att uppnå en större resurseffektivitet.” och, som en följd av detta, “Under 2013–2016 avser SLU att…..utveckla utbildningsutbudet för ökad kvalitet och resurseffektivitet genom bland annat mer intern och extern samverkan och större inslag av flexibelt lärande”.

Det grundläggande dokumentet som reglerar anställning av pedagogisk personal är “Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01”. https://internt.slu.se/Documents/internwebben/jep-personal/personal-dokument/AO_eng%202011%20uppdat%20110415.pdf

 

Utifrån detta dokument beslutar rektor om “Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen”:

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/styrande-dokument/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20till%c3%a4mpning%20av%20anst%c3%a4llningsordningen.pdf

Där föreskrivs t ex att
För att anställas som universitetslektor ska sökanden vara pedagogiskt skicklig samt besitta förmåga att integrera den pedagogiska tillämpningen med rollen som forskare. Pedagogisk skicklighet bedöms på kvalitativa grunder och sökande ska därför redovisa underlag som möjliggör en bedömning av kvaliteten på den pedagogiska meriteringen samt hur vederbörande integrerat forskning och pedagogiskt arbete. Kvalitativa brister kan inte uppvägas av erfarenhetsmässig kvantitet, och pedagogisk skicklighet kan inte uppväga brist på förankring i en vetenskaplig verksamhet. Den sökandes skicklighet värderas mot följande kriterieområden och kriterier.

Medvetet fokus på studenternas lärande…

Vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt…

Sätter in sin pedagogiska praktik i ett större sammanhang…”

Dessa punkter specificeras ytterligare men innehåller inte något om särskild digital kompetens.
Ett annat sätt att se vilka kriterier som i praktiken finns för lärarnas förväntade pedagogiska digitala kompetens är att se på innehållet i de pedagogiska kurserna för universitetets lärare, då det i riktlinjerna för tillämpning av anställningsordningen krävs att: “För behörighet krävs att den som anställs tills vidare som universitetslektor har genomgått högskolepedagogiska utbildningsmoment, omfattande ca 10 veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och har erfarenhet av undervisning på olika nivåer.”
Aktuell katalog för ”Kurser i universitetspedagogik för lärare vid SLU” finns här:

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/sus-docs/UPC/Katalog_2014_webb.pdf

Där finns t ex ”Grundkurs i högskolepedagogik – En pedagogisk grundkurs som syftar till att utveckla deltagarna i deras lärarroll, ge en medveten pedagogisk grund att stå på i arbetet som universitetslärare.”

När det gäller denna kurs behandlas pedagogisk digital kompetens på följande sätt, enligt uppgift från Universitetspedagogiskt centrum (UPC) vid SLU:

  • Ett obligatorisk moment på en av kursträffarna som heter ”Webstöd i undervisningen”, där behandlas, kursplaneringsverktyget Kummel, sociala medier, OER, distans/blended/campus/e-learning begreppen, vi presenterar och diskuterar de verktyg som står till alla lärares förfogande; Fronter, SLUNIK, Kummel, Kursverkstaden, Adobe Connect, Videokonferens, Eduroam mf.l. med utgångspunkt att lärarna ska förstå att kursens mål, målgrupp och nivå bestämmer distributionssätt.
  • Kursens bedrivs i ett ”blended mode” där tre träffar à 2 dagar kompletteras av 9 inlämningsuppgifter, med olika typer av digitalt stödmateriel, vilket innebär att lärarna som går våra kurser får prova på att vara student i en webstödd kurs.
  • Digital kompetens, sociala medier, OER och numera MOOCS i kombination till lärarrollen är diskussionsämnen som ständigt återkommer.
@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi